Opinystik yn it FD

Nei oanlieding fan it krante artikel yn de Ljouwerter skreau fraksjefoarsitter Wijbe Postma in opinystik út namme fan de hiele fraksje.

Downloads:
Hjir is it stik te finen as skende pdf


2023 FNP Fryslân - Disclaimer