Artikel oer de list yn ACTIEF

Nei oanlieding fan it fêststellen fan de list hat ACTIEF ûndersteand artikel skreaun.

2013 12 04kranteknipselFNP

2023 FNP Fryslân - Disclaimer