Nocht oan polityk?

No de kâns om hjir mear oer te hearren.

FNPTdiel Logo

 

 

SIKET POLITYK YNTERRESSEARREN!

 

Graach soe it ôfdielingsbestjoer it tal politike meitinkers útwreidzje wolle, mei it aksint op froulju en jongeren. De gemeente start op 13 desimber mei de kursus Polityk Aktyf.
Nijsgjirrich en meidwaan? Yn de Actief fan 19 oktober en 2 novimber kinne jo hjiroer by de gemeentlike meidielingen alles fine.

Ek is dit hjirre  te finen

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer