Te Gast yn de LC fan 2 desimber

Nei oanlieding fan it artikel Horeca woest.... yn de LC

Yn de Ljouwerter fan foarige wike hawwe de ynisjatyfnimmers in reaksje op it artikel mei de kop Horeca woest... skreaun.
Dat artikel is hjirûnder te lêzen:

 

Fijne feesten in Tytsjerksteradiel.

 

Op 1 januari 2014 treden nieuwe bepalingen in de Drank- en Horecawet in werking.

 

Voor gemeenten betekent deze wet dat zij het toezicht op de naleving van deze wet krijgen en dat ze de onderlinge verhouding (concurrentie) tussen de reguliere en de paracommerciële horeca (dorpshuizen) en de sportkantines moeten regelen.

Dat moet voor 1 januari aanstaande gebeuren in de vorm van een Verordening.

In Tytsjerksteradiel heeft daar in drie sessies vooroverleg over plaatsgevonden, er is een gedachtenvormende raadsvergadering geweest en er is vorige week een besluit genomen.

 

Wat heeft de raad van Tytsjerksteradiel besloten over privé feesten in Dorpshuizen?

De raad heeft alleen iets besloten over privéfeesten in dorpen waar én reguliere horeca is én waar een dorpshuis is. Is één van beide niet aanwezig, dan hoeven we de onderlinge concurrentie ook niet te regelen. Voor de andere dorpen hebben we afgesproken dat er een beperkt aantal privéfeesten in dorpshuizen plaats mogen vinden.

Een voorbeeld:

Als pake en beppe 60 jaar getrouwd zijn en nooit in de Dorpscafé kwamen, maar wel veel in het Dorpshuis, dan mogen zij hun feest in het dorpshuis vieren.

 

Burgemeester Ter Keurs had voorgesteld dat aantal privéfeesten op maximaal 12 per jaar te stellen. Op inspraak van de Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel heeft de gemeenteraad dat aantal unaniem uit de verordening gehaald en vervangen door de zinsnede dat het dorp in onderling overleg tussen reguliere horeca, dorpsbelang en dorpshuis zelf aan mag geven voor hoeveel privéfeesten in hun dorp ontheffing gevraagd wordt. Belangrijke reden om dit aan het dorp zelf over te laten is, dat het met enige regelmaat voorkomt dat het feest in het dorpshuis gehouden wordt en dat de horeca de catering (het buffet) levert. Waarom zou je dan als gemeente(raad) deze samenwerking beperken tot 12 bijeenkomsten? De burgemeester heeft aangegeven dat hij als hoofdverantwoordelijke het besluit van het dorp in principe zal volgen. Hij houdt, zo bepaalt de wet, de eindbeslissing.

 

Natuurlijk hebben we gekeken naar de belangen van de beide sociale ontmoetingsplaatsen in het dorp. Ons is geen gemeente bekend waar de plaatselijke horeca zo'n dikke vinger in de pap heeft. En wordt het dorp het niet eens? Dan neemt de burgemeester als verantwoordelijk portefeuillehouder het uiteindelijke besluit, waarschijnlijk conform zijn oorspronkelijke voorstel van maximaal 12 bijeenkomsten.

Wij zien de door de gemeenteraad unaniem aangenomen regeling als een prima voorbeeld van minder regeldruk en meer invloed vanuit het dorp.

 

De initiatiefnemers in Tytsjerksteradiel:

Sipke van der Meulen (PvdA) Binne de Vries (FNP) Frans Haenen (CDA)

 

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer