Fraksjelid

2022 5 Emmie pasfoto

 

 

 

 

 Emmie Soepboer

 Wenplak: Burgum

 E-Post: e.soepboer.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 14 23 88 34Portefúljes:

Bestjoer, stipe, feiligens 

 

Kontakpersoan foar de doarpen: 

Aldtsjerk, Gytsjerk, Suwâld 2023 FNP Fryslân - Disclaimer