Fraksjelid

2022 3 Jan Pieter pasfoto

 

 

 

 

 Jan Pieter van der Velde

 Wenplak: Ryptsjerk

 E-Post: j.vandervelde.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 49 93 67 07Portefúljes:

Folkshûsfêsting, romtlike oardening en stedsfernijing, Miljeu 

 

Kontakpersoan foar de doarpen:

Earnewâld, Eastermar, Mûnein, Tytsjerk  2023 FNP Fryslân - Disclaimer