Fraksjefoarsitter

2022 1 Freddy pasfoto

 

 

  

 Freddy de Haan

 Fraksjefoarsitter

 Wenplak: Burgum

 E-Post: f.dehaan.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 23 05 41 08

 

 Portefúljes:

Ekonomy Beliedsplan, Sosjaal Domein, Folkssûnens 

 

Kontaktpersoan fan de doarpen:

Garyp,  Jistrum, Noardburgum, Sumar2023 FNP Fryslân - Disclaimer