Piet lyts2 

     

 

  Fraksjefoarsitter

  Piet Reitsma

  Wenplak: Oentsjerk

 

  E-Post: p.reitsma.FNP@t-diel.nl

 

  Tillefoan: 06.44778868
Alex lyts

 

 

  Skriuwer
  Alex Nijboer

      

  Wenplak: Sumarreheide

 

  E-Post: a.nijboer.FNP@t-diel.nl

 

  Tillefoan: 06.41389839
Freddy lyts1

 

 

     

  Freddy de Haan

  Wenplak: Burgum

 

  E-Post: f.dehaan.FNP@t-diel.nl

 

  Tillefoan: 0511.463018
tjikke lyts1

     

        

 

  Tjikke Krijgsman-Sikkema

 

  Wenplak: Gytsjerk

 

  E-Post: t.krijgsman.FNP@t-diel.nl

 

  Tillefoan: 06.22627492
JanPieter200x200

 

 

 

  Jan Pieter van der Velde

 

  Wenplak: Ryptsjerk

 

  E-Post: j.vandervelde.FNP@t-diel.nl

 

  Tillefoan: 06.49936707
Rommert lyts1

     

  Wethâlder

  Rommert Dijk

  Wenplak: Burgum

 

  E-Post: bestuurssecretariaat@t-diel.nl

 

  Tillefoan fia sikretariaat 0511.460512

  of: 0511.4605142019 FNP Fryslân - Disclaimer