Freddy lyts1

  Freddy de Haan

  Fraksjefoarsitter


  Wenplak: Burgum

 

  E-Post: f.dehaan.FNP@t-diel.nl

 

  Tillefoan: 0511.463018
Alex lyts

  Skriuwer

  Alex Nijboer

      

  Wenplak: Sumarreheide

 

  E-Post: a.nijboer.FNP@t-diel.nl

 

  Tillefoan: 06.41389839
Piet lyts2 

  Piet Reitsma

  ponghâlder

  

  Wenplak: Oentsjerk

 

  E-Post: p.reitsma.FNP@t-diel.nl

 

  Tillefoan: 06.44778868
tjikke lyts1

  Tjikke Krijgsman-Sikkema

 

  Wenplak: Gytsjerk

 

  E-Post: t.krijgsman.FNP@t-diel.nl

 

  Tillefoan: 06.22627492
JanPieter200x200

  Jan Pieter van der Velde

 

  Wenplak: Ryptsjerk

 

  E-Post: j.vandervelde.FNP@t-diel.nl

 

  Tillefoan: 06.49936707
Tytsy 1

  Wethâlder        

  Tytsy Willemsma, 

  Wenplak: Boarnwirt

 

  E-Post: t.willemsma@t-diel.nl

  Tillefoan fia sikretariaat 0511.460512

  of: 0511.4605142021 FNP Fryslân - Disclaimer