Fraksjefoarsitter
2022 1 Freddy pasfoto

 

 

  

 Freddy de Haan

 Fraksjefoarsitter

 Wenplak: Burgum

 E-Post: f.dehaan.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 23 05 41 08

 

 Ponghâlder

2022 2 Tjikke pasfoto

 

 

 

 Tjikke Krijgsman-Sikkema

 Ponghâlder 

 Wenplak: Gytsjerk

 E-Post: t.krijgsman.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 22 62 74 92

 Alex Nijboer

2022 4 Alex pasfoto

 

 

 

 Skriuwer

 Alex Nijboer

 Wenplak: Sumarreheide

 E-Post: a.nijboer.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 41 38 98 39Fraksjelid
2022 3 Jan Pieter pasfoto

 

 

 

 

 Jan Pieter van der Velde

 Wenplak: Ryptsjerk

 E-Post: j.vandervelde.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 49 93 67 07Fraksjelid

2022 5 Emmie pasfoto

 

 

 

 

 Emmie Soepboer

 Wenplak: Burgum

 E-Post: e.soepboer.FNP@t-diel.nl

 Tillefoan: 06 14 23 88 34Stipe fraksjelid

2022 6 Nynke pasfoto

 

 

 

 

Nynke Hinke Rintjema

Wenplak: Burgum

E-post:

Tillefoan: 

 

 

 

 Wethâlder
Tytsy

 Wethâlder        

 Tytsy Willemsma, 
 Wenplak: Boarnwirt

 E-Post: t.willemsma@t-diel.nl

 

 Tillefoan fia sikretariaat

 0511 46 05 12 of

 0511 46 05 14 

 

 2022 FNP Fryslân - Disclaimer