Doarpskontaktpersoanen

De FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel hat foar de 17 doarpen en de oanlizzende buorskippen de folgjende leden ree fûn yn de funksje as doarpenkontaktpersoan.

Aldtsjerk en Wyns: Klaske Hania,  k.haniachello.nl  058 2563017

 

Burgum: Epke Koster, e.koster19chello.nl  0511 462975

 

Eastermar: Wijbe Kl. Postma, w.postma20chello.nl  0512 471615

 

Garyp, Earnewâld en Sumar: Piet J. Herrema, aherrema5gmail.com  0511 461358

 

Gytsjerk: Gerryt G. Jullens, gerryt.jullenfnp.frl  058 2561624

 

Hurdegaryp en Tytsjerk: Wytske Baars-Stienstra, wytske.baarsfnp.frl  0511 475347

 

Noarburgum en Feanwâldsterwâl: Wouter de Vries, kubel181xs4all.nl

 

Jistrum: Cees Wiersma, 0512 471775

 

Oentsjerk en Mûnein: Piet Reitsma, p.reitsma.fnpt-diel.nl  058 2561073

 

Ryptsjerk: Anke van Gorkum, rian.gorkumhetnet.nl  06 12168328

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer