Fakatuere bestjoer

Oprop bestjoersleden.

Dizze trije persoanen foarmje op dit stuit it bestjoer: Geerling Schippers, Sita van der Meulen en Rommert Dijk.

 

It bestjoer moat eins breder wurde. Mar dat slagget net maklik. Dus as jo lid binne of wurde wolle en it bestjoeren jo wat taliket dan binne jo wolkom!

 

Jo kinne dan kontakt opnimme mei: 

de foarsitter G. Schippers 06 31 75 29 89

of de skriuwer S. v.d. Meulen 0511 43 15 18  2022 FNP Fryslân - Disclaimer