De kadernota

Krektlyk as oare jierren wiene it wer drokke wiken. Foar de fakânsje moast der noch hiel wat regele wurde.

Yn july wiene der twa riedsgearkomsten achter elkoar op 1 en 8 july. De lêste is eins de wichtichste fan it jier: de Kadernota. Dan wurde de piketpealtsjes útset foar 2022. Wat wolle en kinne wy yn de begrutting fan 2022 sette? As wy dêr út binne wurde de winsken yn de begrutting ferwurke en yn novimber wurdt der in klap op jûn. Dit jier waard it wat oars oanpakt. De fraksjes koene tema's oanrikke en dêr dan in moasje oar yntsjinje.

Us fraksje hie it tema wetter oandrûgen. Drinkwetter, wetterwingebieten, swimwetter, farwegen, boaiemdelgong en gefolgen foar de wetterstân. Dat is breed en dêrom wurdt yn ús moasje it kolleezje oproppen om jierliks in oersjoch fan de stân fan saken hjiroer te meitsjen en dy te dielen mei de ried. De moasje hat it helle mei mar 4 stimmen tsjin.

Oer de kadernota is mar amper wat ynbrocht en dat sil nei alle gedachten by de behanneling fan de begrutting yn novimber noch wol wat stof ta praten jaan..... 2021 FNP Fryslân - Disclaimer