Gearwurking 8K - TD

'Hjoeddeistige gearwurking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel net duorsum'

'Hjoeddeistige gearwurking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel net duorsum'

De amtlike gearwurking tusken de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is net duorsum. Dat konkludearje de kolleezjes fan beide gemeenten. Sy roppe op ta "bezinning".

 

Under de namme 8 KTD wurdt no in grut part fan de taken útfierd foar ynwenners en organisaasjes yn beide gemeenten. De kolleezjes binne it der oer iens dat de organisaasje ûnder druk stiet. "Trochûntwikkeling fan dizze foarm fan gearwurking jout de organisaasje en dêrmei de gemeenten gjin duorsum en goed wurkber takomstperspektyf ", seit boargemaster Oebele Brouwer fan Achtkarspelen.

 

Sûnt 2015 wurket it grutste part fan de amtners fan de gemeenten gear. It soe in komplekse gearwurking wêze, omdat der binnen de romte is foar eigen belied en útfiering yn elke gemeente. De wurkdruk soe heech wêze en der is in heech syktefersom ûnder meiwurkers.

 

Takomst

"Der is ferlet fan strukturele en takomstbestindige karren foar ús organisaasje", seit Tytsy Willemsma, wethâlder fan Tytsjerksteradiel. "Dit freget om besinning op de keazen foarm fan gearwurking".2023 FNP Fryslân - Disclaimer