NIJSBRIEF FNP

Ynstee fan in Wrotter, it ôfdielingsblêd fan FNP Tytsjerksteradiel, is der no in nijsbrief útgien.

Jim kinne it brief hjirûnder yn PDF oantreffe.

Downloads:
20200409 nijsbrief april 2020.pdf


2020 FNP Fryslân - Disclaimer