Algemiene ledegearkomste

De algemiene ledegearkomste is woansdei 24 april holden yn doarpshûs De Kamp, Knilles Wytseswei 15 yn Sumar.

"Hoefolle amtners sitte der yn Brussel?"

Der wiene 17 man/frou op ôfkaam. It waard in moaie jûne mei noch oandacht foar it ôfskied fan Rommert Dijk, it fêstlizzen fan (jier)ferslaggen en sinteraasjes, de bestjoerswikselingen en in hiel nijsgjirrich ferhaal fan ús nije wethâlder Tytsy Willemsma oer har wurk as lobbyïst yn Brussel en De Haach. Sy hat in boekje iependien hoe as soks wurket.

Hjirûnder wat printsjes. 

IMG 0476

IMG 0473

IMG 0477

IMG 0480

 

IMG 04862019 FNP Fryslân - Disclaimer