Ofskied en ynstallaasje fan boargemaster Achtkarspelen

Nei seis jier hat boargemaster Gerbrandy ôfskied naam fan 'syn" gemeente en hat Oebele Brouwer syn plak innaam.

De fraksje fan de FNP wie op beide dagen oanwêzich sa as in goeie buorman/frou heart te dwaan. 

Gerbenenfrou lyts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boargemaster Gerbrandy hat him as wetterman dochs hiel goed thúsfield yn de Wâlden! Mei syn sydsulver hat er tiisdei 5 febrewaris in prachtich ôfskied hân dêr't in soad minsken op ôf kamen. 


BoargBrouwerLyts


 
 
 
 
 
 
Oebele Brouwer is tongersdei 7 febrewaris ynstallearre yn in bysûndere riedsgearkomste. ,,Wat haw ik der allemachtich folle nocht oan.'' seit er yn de krante. 
 
De FNP Fraksje fan Tystsjerksteradiel tanket Gerbrandy foar de goeie gearwurking en sjocht ût nei it oparbeidzjen mei Brouwer!
 
 


2019 FNP Fryslân - Disclaimer