Lokkich Nijjier!

It Bestjoer, de Fraksje en de Wethâlder winskje jimme allegearre in sûn en lokkich nijjier ta!!

Nijjier

Tags: algemien

2019 FNP Fryslân - Disclaimer