Ferklearring fan de fraksjefoarsitter

Yn de behanneling fan de kadernota krije alle fraksjefoarsitters 5 minuten de tiid om in ferklearring foar te lêzen.
Dit hat Piet Reitsma út namme fan de fraksje nei foaren brocht:


"Fan rûp nei flinter...."

Ferklearring 2019


Achte foarsitter, oanwêzigen en sjoggers en harkers,

 

Ik wol eins ris posityf begjinne. Want wat is der wat beskrept dit ôfrûne jier! Nettsjinsteande de krappe beurs binne der dochs hiel wat moaie saken de revu passearre. Grutte en lytse saken. Ik neam it beslút om in prachtich nij sportkompleks te meitsjen, de ferljochting te regeljen nei de Tike en it Heechsân, it opsetten fan ierdgasfrij Garyp, in toeristysk hichtepunt op it kulturele mêd LF 2018 mei bgls. ûnder de toer projekten, it realisearjen fan Kânsen yn kearnen en it opknappen fan it stasjonsgebiet yn Hurdegaryp, it opknappen fan ûntfangsthal en riedseal en bgls. in wetter taappunt yn it wetter en willepark. It binne sa mar in pear grepen dêr't dizze ried en kolleezje harren mei dwaande holden ha. Mar ek yn it sosjale domein binne de saken op in rychje setten. De jongereinsoarch jout dochs noch hieltiten grutte soargen mar der is in Beliedskader Sosjaal Domein fêststeld.


Wat de organisaasje oangiet ha wy de saak no better foar elkoar, der is perfoarst in opgeande lyn te sjen. Dat alles mei in hiel nije ried en in nij kolleezje. Mar ek mei in nije accountant dy't ek stimulearjend wurket.


Drok wie it wol. Neffens my ha wy it noch nea sa drok hân, ha de gearkomsten noch nea sa lang west, ha der noch nea safolle fragen west en ha wy noch nea safolle stress hân. En dan binne der ek noch saken lizzen bleaun. De FNP is fan miening dat wy mear de mienskip opsykje moatte. Dizze kadernota is bot nei binnen ta rjochte. Wy moatte nei bûten, tsjinstferliene en de boargers en ynstellingen betsjinje, witte wat as der spilet.Gelokkich wol it kolleezje dat ek omdat it op side 7 ûnderoan fermeld wurdt. Ik sitearje "Om de kracht fan Tytsjerksteradiel te behouden en verder uit te bouwen willen wij dit jaar met de raad en de samenleving in gesprek" Dêr hâldt myn fraksje it kolleezje oan.


Dizze kadernota is finansjeel behâldend. Der wurde tal fan besunigingen yn neamd om ta in akseptabele begrutting foar 2020 en fierder te kommen. Ien punt wat de FNP graach regele ha wol is dat swimbad de Wetterstins yn de simmerfakânsje iepen bliuwt. Wy sille it der hjoed oer ha.


‘Rupsje nooit genoeg' is dit ôfrûne jier faak yn dizze riedseal neamd. De VVD hat al hiel wat rûpen útdield, lytse en grutte. Foarich jier hie ik in hûn meinaam mar dit jier sjogge wy it optimistysker. Mei goeie ynvestearringen kin der faaks hiel wat moais útgroeie. Krektlyk as in rûp dy't in prachtige flinter wurde kin. It is in keunstwurk fan in kursist fan glêskeunstner Jan Hooghiemstra út Oentsjerk. Dit kear gjin grauwe motflinter mar in prachtige kleurrike flinter dy't fan blom nei blom fladderet om de nektar te heljen. 

Ik hoopje dat ried en kolleezje it kommende jier de nektar der foar dizze gemeente der út helje sil. Dat sil neffens de FNP kleur en fleur jaan oan de, neffens ûndersyk, lokkichste minsken yn Nederlân!

 

Tankewol.

Flinter lyts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Foar de foto binne flnr. Tjikke Krijgsman, Freddie de Haan en Alex Nijboer efkes achter de flinter sitten gien.....2019 FNP Fryslân - Disclaimer