GR Marrekrite

Koarte gearfetting:

 

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite heeft voorgesteldom de regeling op een aantal onderdelen te wijzigen omdat vanwege diversegemeentelijke herindelingen de benaming van de deelnemende gemeenten moet wordenaangepast. Ook wordt voorgesteld de naam van de regeling aan te passen van GR Marrekrite in GR Recreatieschap Marrekrite. Daarnaast zijn er de volgende inhoudelijke argumenten om de regeling aan te passen:

1. Uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet versterking democratischelegitimatie gemeenschappelijke regelingen, de Wet normalisering rechtspositieambtenaren en de Wet elektronische publicaties volgen enkele inhoudelijkewijzigingen.

2. Het Algemeen bestuur heeft ingestemd met een aanpassing van debijdrageregeling.

3. De financieringsfunctie: op grond van de huidige tekst kunnen geen langlopendeleningen worden aangevraagd bij de BNG.Ter toelichting: het gaat bij punt 3 niet om de vraag of Marrekrite langlopendeleningen aan mag gaan. Daar hebben de deelnemers eerder al mee ingestemd.Het gaat erom dat de huidige regeling hier niet bij aansluit en daarom aangepastdient te worden.

 

- De mienskiplike regeling Marrekrite is in Fryske regeling dy't it Fryske grûngebeit beslacht.

- It wurd 'Marrekrite' is ek Frysk: merengebied (Hollânsk).

- Ien line lûke by it brûken fan de Fryske taal by alle gremia yn ús provinsje stimulearret en profilearret de status fan ús rykstaal.

 

"Recreatieschap" moat "Rekreaasjeskip" wurde foar de GR regeling Marrekrite, sizze de riedsleden Wietske Poelman fan Achtkarspelen en Tjikke Krijgsman fan Tytsjerksteradiel en beide froulju hawwe in amendemint yntsjinne.

Marrekrite is in prachtich Frysk wurd foar in Fryske regeling oangeande in grut Frysk marregebiet. It fersyk om hjiroer in sjenswize yn te tsjinjen, is riedsbreed oannommen yn beide gemeenten. In boppeslach foar de profilearring fan ús memmetaal!

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer