BININGSJUN

De algemiene ledegearkomste/biningsjûn is op WOANSDEI 17 OKTOBER 2018 holden yn Brasserie Om de Dobben.
De Brasserie leit oan de 'Swartereed" en is dêr nij.


Om 19.30 oere waard ôftrape mei in bakje kofje of tee mei wat lekkers der by. 
De opkomst wie tige grut, mear as 25 minsken wienen nijsgjirrich nei dizze jûne.

Emmie Soepboer fan Burgum waard tuskentiids as bestjoerslid te beneamd en der is ôfskied naam fan âld-wethâlder Geerling Schippers. 


Om 20.00 oere hat de hear Theunis Pietersma in lêzing oer it ûntstean fan 
Om de Dobben holden. Der kamen hiel wat fragen op him ôf. 


Nei ôfrin wie der noch gelegenheid om ûnder it genot fan wiet en drûch gesellich nei 
te praten. 


biningsj n lyts

 2019 FNP Fryslân - Disclaimer