Nynke Hinke Rintjema nûmer sân op de list fan de Provinsjale Steaten

Kom yn ‘e kunde mei ús kandidaten!

Us nr. 7 fan de provinsjale list: "Myn namme is Nynke Hinke, in jeugdlid fan 19 jier.

Sûnt 2020 bin ik lid fan de FNP en sûnt april 2022 bin ik boargerlid yn de gemeenteried fan Tytsjerksteradiel. Takom jier bin ik wer studint oan de RUG.

Ik set my yn myn frije tiid mei in soad nocht en wille yn foar de mienskip neffens de wearden fan de FNP foar ús prachtige provinsje."
#PS2023 #THÚS

 

2023 NH steaten

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer