De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 14 FEBREWARIS 2019.

De earste stipefraksje is op tongersdei 14 Febrewaris om 20.30 oere hinne. Der sil earst noch in koarte riedsgearkomste wêze. De gearkomste is yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12.

De riedsfraksje is wiis mei de stipefraksje wêrfan de leden út alle parten fan ús gemeente komme en allerhande konneksjes hawwe. 

Der is fansels ek romte foar jo om mei ús te praten. Wol freegje wy jo ús efkes te skiljen of te mailen. Dat kin it bêste mei ús fraksjeskriuwer:

Alex Nijboer

Sumarreheide

till.: 0641389839  

mail: a.nijboer.fnpt-diel-info.nl Tags: algemien

2019 FNP Fryslân - Disclaimer