De earstkommende stipefraksjes fan april en maaie binne foarearst skrast.

De stipefraksjes sille earst net fisyk trochgean fanwegen it bekende Koroanafirus. De fraksje sil fia it digitale medium oerlis mei elkoar ha.
Hawwe jo op- of oanmerkingen dan kinne jo it bêste yn dizze tid ús skilje of maile.


"Jo ynbreng yn de fraksje is wichtich!"

De riedsfraksje is wiis mei de stipefraksje wêrfan de leden út alle parten fan ús gemeente komme en allerhande konneksjes hawwe. 

Foar kontakt freegje wy jo ús efkes te skiljen of te mailen. Dat kin it bêste mei ús fraksjeskriuwer:

Alex Nijboer

Sumarreheide

till.: 0641389839  

mail: a.nijboer.fnpt-diel.nl 2020 FNP Fryslân - Disclaimer