De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 5 SEPTIMBER 2019.

De earste stipefraksje is op tongersdei 5 september om 19.30 ûre. De gearkomste is yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12.

"Jo ynbreng yn de fraksje is wichtich!"

De riedsfraksje is wiis mei de stipefraksje wêrfan de leden út alle parten fan ús gemeente komme en allerhande konneksjes hawwe. 

Der is fansels ek romte foar jo om mei ús te praten. Wol freegje wy jo ús efkes te skiljen of te mailen. Dat kin it bêste mei ús fraksjeskriuwer:

Alex Nijboer

Sumarreheide

till.: 0641389839  

mail: a.nijboer.fnpt-diel-info.nl 2019 FNP Fryslân - Disclaimer