14 july kadernota 11.00o - 16.30o

Fia ûndersteande link komme jo op de webstek fan de gemeente en ha jo tagong tot de aginda fan de kadernota en de ynkommen stikken.

 

https://tytsjerksteradiel.bestuurlijkeinformatie.nl/ 2022 FNP Fryslân - Disclaimer