Riedsprogram en koälysjeprogram 12 july

hjirûnder de link nei de webside mei de stikken fan de gearkomst fan 12 july.

De presentaasje fan de nije wethâlders, it riedsprogram en it koälysjeprogram.

 

https://bit.ly/3bQ4NTs  

 

https://tytsjerksteradiel.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/fd592266-e006-45d2-802f-12d14ef39df62023 FNP Fryslân - Disclaimer