Algemiene Ledegearkomste 27 maaie om 20.00

Komme jo ek?

2022 ledegearkomste maaie
  

FNP  

 

 

 

 

 


 

Algemiene Ledegearkomste FNP Fryslân

 

Freed 27 maaie 2022, 20.00 oere by Duhoux, Greate Buorren 4-8, 9088 AE, Wurdum

 

By dizze nûgje wy as FNP Haadbestjoer de leden fan herte út foar de Algemiene Ledegearkomste. Hjirby de konsept-wurlist:  

 

1.       Iepenjen en fêststellen wurklist

2.       Meidielingen/nijs fanút it Haadbestjoer

3.       Koart weromsjen gemeenteriedsferkiezings

4.       Fêststellen foarich ferslach 27 novimber 2021 (taheakke)

5.       Finansjeel ferslach 2021 (op te freegjen by it Partijhûs fnphusfnp.frl)

  • Utlis en romte foar fragen
  • Ferslach kaskommisje
  • Beneamen nij lid kaskommisje
  • Oanpassing minimum ledejild

6.       Bestjoersferkiezing:

  • Ofgeand en net werkiesber: Wouter Wouda en Janneke de Boer
  • Foarstel kandidaat bestjoerslid: Jan Arendz
  • Kandidaten foar it bestjoer kinne oant in wike foar de AL opjûn wurde by it Haadbestjoer of it Partijhûsfnphusfnp.frl

7.       Nijs fanút de Wetterskipsfraksje

8.       Nijs fanút de Steatefraksje

9.       Omfreegjen

10.     Sluten

 

Mei hertlike groetnis, it FNP Haadbestjoer:  

Wouter Wouda, Annigje Toering, Jan Benedictus, Janneke de Boer, Wietske Poelman2022 FNP Fryslân - Disclaimer