Lytse Geast

FNP FOAR DY!

2022 Lytse Geast 1                                                           2022 Lytse Geast 2  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De enerzjy foarsjenning is en bliuwt aktueel.

De FNP wol ús moaie lânskip behâlde en dêr passe gjin grutte wynmûnen yn.

De FNP respektearret besteande rjochten en set har maksimaal yn foar it besparjen fan enerzjy en lytsskalige inisjativen dy't lânskiplik goed tapasber binne.

 

De energie voorziening is en blijft actueel.

De FNP wil ons mooie landschap behouden en daar passen geen grote windmolens in.

De FNP respecteert bestaande rechten en zet zich maximaal in voor energiebesparing en kleinschalige initiatieven die landschappelijk goed inpasbaar zijn. 2023 FNP Fryslân - Disclaimer