Suwâld - Schalkediep

FNP FOAR DY!

2022 Suawoude 1

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

2022 Suawoude 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjir fine jo in soad: enerzjytransysje, rekreaasje en toerisme.

FNP fynt dit ek in prachtich en breed inisjatyf!

 

Tichtby de prachtige natuergebieten Burgumer Mar en de Alde Feanen leit it doarp Suwâld. It doarp Suwâld is de thúshaven fan Zonnepont ‘Schalkediep', de earste autonoom op sinne-enerzjy farrende pont fan 'e wrâld! Op it oangrinzjende terrein fan Stichting Recreatietrefpunt Suwâld binne in 15-tal kamperplakken, in jachthaven, in fisksteger, in kuierpaad en romme parkeargelegenheid. In foet- en fytspaad biedt foar kuierders en fytsers fan de pont ôf bysûnder oantreklike rûtes.

Eartiids waard it farwetter op it plak sels it ‘Schalkediep' neamd. Sûnt 2003 beskikt de stichting yn Suwâld tusken de jachthaven en it camperplak oer in riant ûnderkommen foar bemanning en passazjiers ‘Kiosk Schalkediep'.

It prachtige fearhûs wurdt 'beminske' troch frijwilligers. (boarne: https://www.zonnepont.nl)

 

 

Hier vindt u veel: energietransitie, recreatie en toerisme.

FNP vindt dit ook een prachtig en breed initiatief!

 

Nabij de prachtige natuurgebieden Burgumer Mar en de Alde Feanen ligt het dorp Suwâld. Het dorp Suwâld is de thuishaven van Zonnepont ‘Schalkediep', de eerste autonoom op zonne-energie varende pont ter wereld! Op het aangrenzende terrein van Stichting Recreatietrefpunt Suwâld zijn een 15-tal camperplaatsen, een jachthaven. een vissteiger, een kuierpad en ruime parkeergelegenheid. Een voet- en fietspad biedt voor wandelaars en fietsers vanaf de pont, bijzonder aantrekkelijke routes.

Vroeger werd het vaarwater ter plaatse het ‘Schalkediep' genoemd. Sinds 2003 beschikt de stichting in Suwâld tussen de jachthaven en de camperplaats over een riant onderkomen voor bemanning en passagiers ‘Kiosk Schalkediep'.

Het prachtige veerhuis wordt 'bemenst' door vrijwilligers. (bron: https://www.zonnepont.nl

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer