Tytsjerk - MFA

FNP FOAR DY!

2022 Tytsjerk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FNP seit: de oanhâlder wint!

Al wer in posityf resultaat drûgen troch en foar it doarp!

 

Nei in fúzje yn 2018 binne de iepenbiere en kristlike skoalle yn Tytsjerk fierder gien yn ien gebou. Dit gebou is te lyts en ferâldere. Doarpsbelangen Tytsjerk hat de winsk om alle foarsjenningen yn it doarp ûnder te bringen op ien lokaasje. De partijen, doarpsbelang, doarpshûs ‘Yn ‘e Mande', pjutte-opfang en de skoalle, hawwe de hannen ynien slein en wolle it nije skoalgebou graach oan it doarpshûs bouwe. Dit gebou dus útwreidzje ta in MFS wêryn 't ek de gymseal en berne-opfang in plak krije.

It wurdt in duorsum, breed drûgen, mar foaral in takomstbestindige akkommodaasje, te realisearjen troch de mienskip en foar de leefberens yn it doarp.

 

 

FNP zegt: de aanhouder wint!

Alweer een positief resultaat gedragen door en voor het dorp!

 

Na een fusie in 2018 zijn de openbare en christelijke school in Tytsjerk verdergegaan in één gebouw. Dit gebouw is te klein en verouderd. Dorpsbelangen Tytsjerk heeft de wens om alle voorzieningen in het dorp onder te brengen op één locatie. De partijen, dorpsbelang, dorpshuis ‘Yn ‘e Mande', peuteropvang en de school, hebben de handen ineengeslagen en willen het nieuwe schoolgebouw graag aan het dorpshuis bouwen. Dit uitbreiden tot een MFC waarin ook de gymzaal en kinderopvang een plek krijgen.

Het is een duurzaam, breed gedragen, maar vooral een toekomstbestendige accommodatie, te realiseren door de gemeenschap en voor de leefbaarheid in het dorp.2023 FNP Fryslân - Disclaimer