Burgum brêge

FNP FOAR DY!

2022 Kanaal Burgum 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2022 Kanaal Burgum 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
It Prinses Margrietkanaal rint troch ús hiele gemeente. It is in drokke rûte fan de Lemmer oant Delfsyl ta. Der lizze nochal wat brêgen oer dy't op dit stuit alle oandacht fertsjinje. Ek it ferfier fan gefaarlike stoffen is in punt fan oandacht foar de FNP.
Op de eftergrûn stiet it âlde molkfabryk dat no brûkt wurdt troch ferskate bedriuwen en al aardich opknapt is. It is in byldfoarmjend gebou by de yngong fan Burgum.
 
 
Het Prinses Margrietkanaal loopt door onze hele gemeente. Het is een drukke route van Lemmer tot Delfzijl. Er liggen nogal wat bruggen over die op dit moment alle aandacht verdienen. Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen is een punt van aandacht voor de FNP. Op de achtergrond staat de oude melkfabriek die nu wordt gebruikt door verschillende bedrijven en al behoorlijk is opgeknapt. Het is een beeldvormend gebouw bij de ingang van Burgum.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


2022 FNP Fryslân - Disclaimer