Fúzje of net . . .

Fúzje

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel miljoenen euro's foardieliger as ûntflechtsjen In bestjoerlike fúzje fan de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is finansjeel sjoen de bêste opsje. Dat docht bliken út ûndersyk fan in ekstern advysburo, dat tiisdeitejûn oan de beide gemeenterieden presintearre wurdt.

In bestjoerlike fúzje soe de gemeenten foar ien kear sa 'n 3,5 miljoen euro opsmite kinne, wylst ûntflechttsjen fan de wurkmaatskippij ynsidinteel goed 8 miljoen euro kostet.

 

De hjoeddeistige wurkmaatskippij 8KTD, dêr 't amtners foar beide gemeenten yn aktyf binne, wurket net nei tefredenheid. De wurkdruk is te heech, wêrtroch 't der in soad ferrin en sykte is. De beide gemeenterieden fine dat dêr in strukturele oplossing foar komme moat.

 

As mooglike oplossing binne twa senario's ûndersocht: in bestjoerlike fúzje of ûntflechtsjen fan de wurkmaatskippij. Earder die advysburo Berenschot dêr yn 2021 al ûndersyk nei. Tiisdeitejûn wurdt de nijste ferkenning fan de finansjele gefolgen fan buro Lysias oan de rieden presintearre.

 

Untflechtsjen flink djoerder

Ut it ûndersyk fan Lysias docht bliken dat de kosten by in ûntflechting fan de wurkmaatskippij flink heger binne as wannear 't beide gemeenten bestjoerlik fusearje. As beide gemeenten ûntflechtsje, dan binne de ynsidintele kosten mear as 8 miljoen euro. Struktureel soe ûntflechtsjen jierliks goed 3 miljoen euro djoerder wêze as de hjoeddeistige situaasje.

In ûntflechting is neffens it advysburo ek 'aanzienlijk ingewikkelder' as in bestjoerlike fúzje. Foar allinnich al it oanpassen fan de ICT-systemen by ûntflechting hat Lysias in kostepost fan 3 miljoen euro rûsd.    

2023 FNP Fryslân - Disclaimer