Jan Pieter van der Velde nûmer fjouwer foar Wetterskip Fryslân

Kom yn 'e kunde mei ús kandidaten!

Us nr. 4 fan it #Wetterskip: Jan Pieter van der Velde!

"Ik bin Jan Pieter van der Velde, 39 jier en wenje yn Ryptsjerk.

Yn it deistich libben bin ik heit, ûndernimmer en dêrneist sûnt 2018 gemeenteriedslid yn Tytsjerksteradiel.

Ik haw in eftergrûn op it mêd fan enerzjy, finânsjes, miljeu en wetter."

#FNP#THÚS#WS2023

 

2023 Jan Pieter

 

 

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer