Iepening Winterseizoen FCJT 17-09-2022

Hjoed - sneon 17 septimber - ha Freddy de Haan en Tjikke Krijgsman, de eare hân om de start fan it winteraktiviteiteseizoen fan it FCJT (Federatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel) te iepenjen mei hjoed it tema 'Expeditie Robinson' by Outdoorpark de Grote Wielen, by Ljouwert.

 

Earst fan beide gastsprekkers in koart wolkom foar de bern en harren âlden. Der wiene 150 oanmeldingen, fan bern en âlden, dus in hiele grutte opkomst. Der waard in grut komplimint jûn foar de organisaasje troch Ellie en Akkenynke. Dêrnei koe Freddy besykje om fjoer te meitsjen -in opdracht dy 't ek foar de bern earne op it sirkwy oanwêzich wie- . . .en dat foel mei de hurde wyn en rein noch net ta.

 

Wat in entûsjastme by de bern en âlden! Klimme, klautearje, farre, fjurke stoke en noch folle mear. Past presys by ien fan de programmapunten fan de FNP, strúnplakken. Lekker ravotte, genietsje fan it bûtenwêzen, koartsein, wurch mar foldien, lekker smoarch thúskomme.  

As dat fan 'e middei net slagge is, hawwe de dielnimmers har bêst net dien! Fantastysk om te sjen en meimeitsje te meien.

 

17 09 2022 Freddy 1 17 09 2022 Freddy 3

17 09 2022 Freddy 2

17 09 2022 Tjikke 217 09 2022 Tjikke

17 09 2022 3

17 09 2022  17 09 2022 5

 

 

 

 

 

 

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer