21-10-2022 - Biningsjûn 4 novimber

13-10-2022 - Op besite by kristlike basisskoalle ‘De Arke' Burgum

17-09-2022 - Fan 'e wike yn it nijs

17-09-2022 - Iepening Winterseizoen FCJT 17-09-2022

16-09-2022 - Stikstof Provinsjaal LC d.d.16-09-2022

10-09-2022 - Ledegearkomste freed 23 septimber 2022

10-09-2022 - Notulist socht!
Omdat ús hjoeddeistige notulist it te drok krigen hat en har taak graach oan in oar jaan wol, siket de fraksje in notulist (M/F).

25-08-2022 - Wurkbesite

13-07-2022 - 12 july - Nije wethâlders beneamd

07-07-2022 - Riedsprogram en koälysjeprogram 12 july

29-06-2022 - FNP Ferklearring stikstof

16-03-2022 - Tachtich is prachtich!
FNP FOAR DY!

15-03-2022 - Lytse Geast
FNP FOAR DY!

15-03-2022 - Tytsjerk - MFA
FNP FOAR DY!

14-03-2022 - Suwâld - Schalkediep
FNP FOAR DY!

Argyf
2022 FNP Fryslân - Disclaimer