13-07-2022 - 12 july - Nije wethâlders beneamd

13-07-2022 - 14 july kadernota 11.00o - 16.30o

07-07-2022 - Kadernota 14 juli

07-07-2022 - Riedsprogram en koälysjeprogram 12 july

29-06-2022 - FNP Ferklearring stikstof

26-05-2022 - Algemiene Ledegearkomste 27 maaie om 20.00
Komme jo ek?

30-04-2022 - Iepening 'nije' swimbad Gytsjerk

22-04-2022 - Nynke Hinke Rintjema (18) beëdige ta boargerriedslid

14-04-2022 - FNP, CDA, kombi PvdA/Groen Links yn gemeentebestjoer

30-03-2022 - Taspraak Piet Reitsma by syn ôfskie fan de ried
Tige tank foar dyn krewearjen yn de ried!

16-03-2022 - Tachtich is prachtich!
FNP FOAR DY!

15-03-2022 - Lytse Geast
FNP FOAR DY!

15-03-2022 - Tytsjerk - MFA
FNP FOAR DY!

14-03-2022 - Suwâld - Schalkediep
FNP FOAR DY!

13-03-2022 - Burgum brêge
FNP FOAR DY!

Argyf
2022 FNP Fryslân - Disclaimer