16-03-2019 - De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 11 april 2019.
De earste stipefraksje is op tongersdei 11 april om 19.30 ûre. De gearkomste is yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12.

01-03-2019 - Wethâlder Willemsma ynstallearre
Op tongersdei 28 febrewaris is mefrou Tytsy Willemsma ynsward as wethâlder fan de gemeente Tytsjerksteradiel.

07-02-2019 - Ofskied en ynstallaasje fan boargemaster Achtkarspelen
Nei seis jier hat boargemaster Gerbrandy ôfskied naam fan 'syn" gemeente en hat Oebele Brouwer syn plak innaam.

02-02-2019 - "Ik ha der in protte nocht oan om foar Tytsjerksteradiel oan de slach te gean."
De lokale FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel draacht Tytsy Willemsma foar as kandidaat-wethâlder foar it kolleezje.

25-01-2019 - Rommert Dijk nimt ôfskied as wethâlder
Tongersdei 24 jannewaris hat wethâlder Dijk ôfskied fan de ried naam.

17-11-2018 - Ferklearring fan de fraksjefoarsitter
Yn de begruttingsbehanneling krije alle fraksjefoarsitters 5 minuten de tiid om in ferklearring ôf te lizzen.
Dit hat Piet Reitsma út namme fan de fraksje nei foaren brocht:

18-10-2018 - BININGSJUN
De algemiene ledegearkomste/biningsjûn is op WOANSDEI 17 OKTOBER 2018 holden yn Brasserie Om de Dobben.
De Brasserie leit oan de 'Swartereed" en is dêr nij.

02-10-2018 - En doe lei de pinne fan de Wrotter op myn buro....
Oer josels skriuwe is net maklik, mar ik sil it besykje.

02-10-2018 - Wêr hawwe jo as nij riedslid mei te krijen?
As jo krekt yn 'e ried beneamd binne komt ek de fraach as jo ek yn in kommisje sitte wolle. Yn myn gefal wie dat de wurkjouwerskommisje. Ik bin yn de riedsgearkomste dan ek beneamd as lid fan dy kommisje.

02-10-2018 - Ofskied
It is in goed momint om no yn De Wrotter efkes werom te sjen op myn ôfskied as wethâlder yn Tytsjerksteradiel. Acht jier haw ik de mienskip tsjinje mocht en dêr bin ik wis wol wiis mei. Dochs is it belangryk om sa'n perioade goed ôf te sluten.

02-10-2018 - Afûk-kursus
Op 24 oktober set de Afûk-kursus SkriuwmarFrysk-module 1 útein.

02-10-2018 - In pear punten fan de fraksjefoarsitter
Hjir folgje in pear saken fan de fraksje.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer