29-07-2020 - Henk Schoorstra 29-7-2010 / 29-7-2020
Op 29 july 2010 is ús FNP'er Henk Schoorstra troch in slim ûngemak om it libben kaam. No dus tsien jier ferlyn.

04-07-2020 - De KADERNOTA
It is wenst dat de fraksje troch in ferklearring fan de foarsitter in rjochting oanjout foar de kadernota en dêrmei foar de kommende begrutting. Dit jier net oars, allinne waard ferwachte dat elke fraksje oanjoech wêr as sy tinke dat der besunige wurde kin.
No mar ôfwachtsje as it kolleezje der brij fan meitsje kin....

03-07-2020 - Ferklearring by de jierrekken 2019
Op 2 july is de jierrekken 2019 fêststeld. Fraksjefoarsitter Piet Reitsma hat it neikommende nei foaren brocht.

13-06-2020 - Oerlis in tsjerke....
Yn dizze koroanatiid is it digitaal oerlis 'normaal' oan it wurden. Us fraksje woe dochs wol graach de kadernota oereidzje yn in setting dêr't men elkoar moetsje kin.

14-04-2020 - NIJSBRIEF FNP
Ynstee fan in Wrotter, it ôfdielingsblêd fan FNP Tytsjerksteradiel, is der no in nijsbrief útgien.

27-03-2020 - De earstkommende stipefraksjes fan april en maaie binne foarearst skrast.
De stipefraksjes sille earst net fisyk trochgean fanwegen it bekende Koroanafirus. De fraksje sil fia it digitale medium oerlis mei elkoar ha.
Hawwe jo op- of oanmerkingen dan kinne jo it bêste yn dizze tid ús skilje of maile.

17-03-2020 - “De FNP is de kommende tiid stil”
Yn dizze tiid is it wichtich om de minsken harren wurk dwaan te litten en past it ús ek om stil te wêzen op ús sosjale media.

19-11-2019 - De Wrotter
Omdat der dit kear gjin ferslaggen en jildsaken yn steane is de hiele WROTTER op it webstek setten.

2020 FNP Fryslân - Disclaimer