11-01-2019 - De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 14 FEBREWARIS 2019.
De earste stipefraksje is op tongersdei 14 Febrewaris om 20.30 oere hinne. Der sil earst noch in koarte riedsgearkomste wêze. De gearkomste is yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12.

15-12-2018 - Lokkich Nijjier!
It Bestjoer, de Fraksje en de Wethâlder winskje jimme allegearre in sûn en lokkich nijjier ta!!

17-11-2018 - Ferklearring fan de fraksjefoarsitter
Yn de begruttingsbehanneling krije alle fraksjefoarsitters 5 minuten de tiid om in ferklearring ôf te lizzen.
Dit hat Piet Reitsma út namme fan de fraksje nei foaren brocht:

18-10-2018 - BININGSJUN
De algemiene ledegearkomste/biningsjûn is op WOANSDEI 17 OKTOBER 2018 holden yn Brasserie Om de Dobben.
De Brasserie leit oan de 'Swartereed" en is dêr nij.

02-10-2018 - En doe lei de pinne fan de Wrotter op myn buro....
Oer josels skriuwe is net maklik, mar ik sil it besykje.

02-10-2018 - Wêr hawwe jo as nij riedslid mei te krijen?
As jo krekt yn 'e ried beneamd binne komt ek de fraach as jo ek yn in kommisje sitte wolle. Yn myn gefal wie dat de wurkjouwerskommisje. Ik bin yn de riedsgearkomste dan ek beneamd as lid fan dy kommisje.

02-10-2018 - Ofskied
It is in goed momint om no yn De Wrotter efkes werom te sjen op myn ôfskied as wethâlder yn Tytsjerksteradiel. Acht jier haw ik de mienskip tsjinje mocht en dêr bin ik wis wol wiis mei. Dochs is it belangryk om sa'n perioade goed ôf te sluten.

02-10-2018 - Afûk-kursus
Op 24 oktober set de Afûk-kursus SkriuwmarFrysk-module 1 útein.

02-10-2018 - In pear punten fan de fraksjefoarsitter
Hjir folgje in pear saken fan de fraksje.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer