Logo FNP

FNP Tytsjerksteradiel

Frysk

FNP Tytsjerksteradiel

Frysk
12-10-2018 - De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 25 oktober 2018.
De earste stipefraksje is op tongersdei 25 oktober om 19.30 oere. It sil plak fine yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12.

03-10-2018 - BININGSJUN
Utnûging 
foar de algemiene ledegearkomste/biningsjûn op WOANSDEI 17 OKTOBER 2018 fan 19.30 oere ôf yn Brasserie Om de Dobben.

02-10-2018 - En doe lei de pinne fan de Wrotter op myn buro....
Oer josels skriuwe is net maklik, mar ik sil it besykje.

02-10-2018 - Wêr hawwe jo as nij riedslid mei te krijen?
As jo krekt yn 'e ried beneamd binne komt ek de fraach as jo ek yn in kommisje sitte wolle. Yn myn gefal wie dat de wurkjouwerskommisje. Ik bin yn de riedsgearkomste dan ek beneamd as lid fan dy kommisje.

02-10-2018 - Ofskied
It is in goed momint om no yn De Wrotter efkes werom te sjen op myn ôfskied as wethâlder yn Tytsjerksteradiel. Acht jier haw ik de mienskip tsjinje mocht en dêr bin ik wis wol wiis mei. Dochs is it belangryk om sa'n perioade goed ôf te sluten.

02-10-2018 - Afûk-kursus
Op 24 oktober set de Afûk-kursus SkriuwmarFrysk-module 1 útein.

02-10-2018 - In pear punten fan de fraksjefoarsitter
Hjir folgje in pear saken fan de fraksje.

09-06-2018 - Ofskied fan wethâlder Geerling Schippers
Op tongersdei 7 juny hat de ried ôfskied naam fan trije wethâlders. Us FNP wethâlder Geerling Schippers hie ek te kennen jûn dat hy graach ophâlde woe.

08-06-2018 - Rommert Dijk en Jan Pieter van der Velde ynstallearre
Nei in ynformearjende en formearjende fase nei de ferkiezingen is de yn Tytsjerksteradiel in koalysje foarme troch CDA, FNP en CU.

26-04-2018 - Algemiene ledegearkomste FNP T'diel
De algemiene ledegearkomste 
is op woansdei 25 april 2018 yn Glinstra State 
te BURGUM hâlden

26-04-2018 - Anje Wester ûnderskieden
Tongersdei 26 april wie der in lintsjesrein yn De Pleats te Burgum

20-04-2018 - Ofskiedswurd fan Wijbe Postma (Ut de Wrotter fan april)
It like my wol aardich om myn ôfskiedswurd te dielen mei de lêzers fan De Wrotter. In grut tal minsken dy't it heard hawwe, seine dat it de muoite fan it oanhearren wurdich wie, dat sadwaande haw ik de muoite mar naam om it ek oan 'e Wrotterredaksje te stjoeren.

20-04-2018 - Listlûker..... (Ut de Wrotter fan april)
Troch de leden, bestjoer en fraksje bin ik frege om listlûker te wurden. Wat dat krekt ynhâlde soe, wie ik doe noch net hielendal efter.

05-04-2018 - Riedsleden ynsward
Op tongerdei 29 maart waarden de nij keazen riedsleden ynsward. Dat barde yn hiel Nederlân dêr't ferkiezingen west hawwe.

25-03-2018 - Utslaggen ferkiezingen 2018
Definitive útslach gemeenteriedsferkiezingen 2018

Argyf
Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)