De ôfdieling FNP Tytsjerksteradiel jout twaris yn it jier it eigen meidielingenblêd De Wrotter út. As jo lid fan de FNP of stiper fan de ôfdieling binne of wurde, krije jo de Wrotter thús besoarge.

Opjefte en ynformaasje kin by de skriuwer fan ús ôfdieling of by it provinsjaal buro fan de FNP regele en krigen wurde.

Dy binne te finen ûnder de knop organisaasje - bestjoer. 

 2022 FNP Fryslân - Disclaimer