Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
14-04-2020

NIJSBRIEF FNP

Ynstee fan in Wrotter, it ôfdielingsblêd fan FNP Tytsjerksteradiel, is der no in nijsbrief útgien. ...

FNP Fryslan
27-03-2020

De earstkommende stipefraksjes fan april en maaie binne foarearst skrast.

De stipefraksjes sille earst net fisyk trochgean fanwegen it bekende Koroanafirus. De fraksje sil fia it digitale medium oerlis mei elkoar ha.
Hawwe jo op- of oanmerkingen dan kinne jo it bêste yn dizze tid ús skilje of maile. ...

FNP Fryslan
17-03-2020

“De FNP is de kommende tiid stil”

Yn dizze tiid is it wichtich om de minsken harren wurk dwaan te litten en past it ús ek om stil te wêzen op ús sosjale media. ...

FNP Fryslan
19-11-2019

De Wrotter

Omdat der dit kear gjin ferslaggen en jildsaken yn steane is de hiele WROTTER op it webstek setten. ...

FNP Fryslan
02-11-2019

Ferklearring foarsitter 31 oktober 2019

By de behanneling fan de kadernota en de begrutting is it gebrûklik dat de fraksje-foarsitters in ferklearring, op syn Engelsk steetment, ôfleit.
Hjirûnder fine jim dy't by de begruttingsbehanneling op 31 oktober útsprutse ...

FNP Fryslan
12-07-2019

Ferklearring fan de fraksjefoarsitter

Yn de behanneling fan de kadernota krije alle fraksjefoarsitters 5 minuten de tiid om in ferklearring foar te lêzen.
Dit hat Piet Reitsma út namme fan de fraksje nei foaren brocht: ...

FNP Fryslan
05-07-2019

BURGUM BLIUWT HIEL!!

It is slagge! Al jierren hat de FNP him drok makke tsjin wentebou yn de Warren. Uteinlik is dat tongersdei 4 july slagge. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2020 FNP Fryslân - Disclaimer