Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
29-07-2020

Henk Schoorstra 29-7-2010 / 29-7-2020

Op 29 july 2010 is ús FNP'er Henk Schoorstra troch in slim ûngemak om it libben kaam. No dus tsien jier ferlyn. ...

FNP Fryslan
04-07-2020

De KADERNOTA

It is wenst dat de fraksje troch in ferklearring fan de foarsitter in rjochting oanjout foar de kadernota en dêrmei foar de kommende begrutting. Dit jier net oars, allinne waard ferwachte dat elke fraksje oanjoech wêr as sy tinke dat der ...

FNP Fryslan
03-07-2020

Ferklearring by de jierrekken 2019

Op 2 july is de jierrekken 2019 fêststeld. Fraksjefoarsitter Piet Reitsma hat it neikommende nei foaren brocht. ...

FNP Fryslan
13-06-2020

Oerlis in tsjerke....

Yn dizze koroanatiid is it digitaal oerlis 'normaal' oan it wurden. Us fraksje woe dochs wol graach de kadernota oereidzje yn in setting dêr't men elkoar moetsje kin. ...

FNP Fryslan
14-04-2020

NIJSBRIEF FNP

Ynstee fan in Wrotter, it ôfdielingsblêd fan FNP Tytsjerksteradiel, is der no in nijsbrief útgien. ...

FNP Fryslan
27-03-2020

De earstkommende stipefraksjes fan april en maaie binne foarearst skrast.

De stipefraksjes sille earst net fisyk trochgean fanwegen it bekende Koroanafirus. De fraksje sil fia it digitale medium oerlis mei elkoar ha.
Hawwe jo op- of oanmerkingen dan kinne jo it bêste yn dizze tid ús skilje of maile. ...

FNP Fryslan
17-03-2020

“De FNP is de kommende tiid stil”

Yn dizze tiid is it wichtich om de minsken harren wurk dwaan te litten en past it ús ek om stil te wêzen op ús sosjale media. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2020 FNP Fryslân - Disclaimer