Nijs


11-01-2019

De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 14 FEBREWARIS 2019.

De earste stipefraksje is op tongersdei 14 Febrewaris om 20.30 oere hinne. Der sil earst noch in koarte riedsgearkomste wêze. De gearkomste is yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12. ...

15-12-2018

Lokkich Nijjier!

It Bestjoer, de Fraksje en de Wethâlder winskje jimme allegearre in sûn en lokkich nijjier ta!! ...

17-11-2018

Ferklearring fan de fraksjefoarsitter

Yn de begruttingsbehanneling krije alle fraksjefoarsitters 5 minuten de tiid om in ferklearring ôf te lizzen.
Dit hat Piet Reitsma út namme fan de fraksje nei foaren brocht: ...


Wêr kinne jo as FNP-lid op rekkenje?

Yn byld

Tsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2019 FNP Fryslân - Disclaimer