Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
22-04-2019

Sport yn Tytsjerksteradiel kin 40 jier foarút

Yn oktober 2017 is sporthal Westermar ôfbrând. Nei't alle restanten fan de brân oprêden wiene moast der in beslút komme oer; hoe no fierder. ...

FNP Fryslan
22-04-2019

Fan de fraksjefoarsitter

Nei de grutte negative resultaten yn de jierrekken 2017 stiet it der no net better foar mei de foarriedige sifers oer 2018. ...

FNP Fryslan
22-04-2019

Algemiene ledegearkomste

Noeging algemiene ledegearkomste op woansdei 24 april fan 20.00 oere ôf yn doarpshûs De Kamp, Knilles Wytseswei 15 yn Sumar. ...

FNP Fryslan
14-04-2019

De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 2 maaie 2019.

De earste stipefraksje is op tongersdei 2 maaie om 19.30 ûre. De gearkomste is yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12. ...

FNP Fryslan
04-04-2019

Skôging Jan van der Kooi yn it Wetterskip

Op 10 desimber 2018 hat Jan van der Kooi, út namme fan de FNP-fraksje yn it Algemien Bestjoer fan Wetterskip Fryslân, yn syn skôging nei oanlieding fan de begrutting 2019 krityske opmerkingen makke. ...

FNP Fryslan
01-03-2019

Wethâlder Willemsma ynstallearre

Op tongersdei 28 febrewaris is mefrou Tytsy Willemsma ynsward as wethâlder fan de gemeente Tytsjerksteradiel. ...

FNP Fryslan
07-02-2019

Ofskied en ynstallaasje fan boargemaster Achtkarspelen

Nei seis jier hat boargemaster Gerbrandy ôfskied naam fan 'syn" gemeente en hat Oebele Brouwer syn plak innaam. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2019 FNP Fryslân - Disclaimer