Ús blochs en podcasts

NIJS


14-02-2019

De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 21 FEBREWARIS 2019.

De earste stipefraksje is op tongersdei 21 febrewaris om 19.30 ûre. De gearkomste is yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12. ...

07-02-2019

Ofskied en ynstallaasje fan boargemaster Achtkarspelen

Nei seis jier hat boargemaster Gerbrandy ôfskied naam fan 'syn" gemeente en hat Oebele Brouwer syn plak innaam. ...

02-02-2019

"Ik ha der in protte nocht oan om foar Tytsjerksteradiel oan de slach te gean."

De lokale FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel draacht Tytsy Willemsma foar as kandidaat-wethâlder foar it kolleezje. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2019 FNP Fryslân - Disclaimer