Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan
12-07-2019

Ferklearring fan de fraksjefoarsitter

Yn de behanneling fan de kadernota krije alle fraksjefoarsitters 5 minuten de tiid om in ferklearring foar te lêzen.
Dit hat Piet Reitsma út namme fan de fraksje nei foaren brocht: ...

FNP Fryslan
05-07-2019

BURGUM BLIUWT HIEL!!

It is slagge! Al jierren hat de FNP him drok makke tsjin wentebou yn de Warren. Uteinlik is dat tongersdei 4 july slagge. ...

FNP Fryslan
28-06-2019

De earstkommende stipefraksje is op TONGERSDEI 5 SEPTIMBER 2019.

De earste stipefraksje is op tongersdei 5 september om 19.30 ûre. De gearkomste is yn it gemeentehûs te Burgum, keamer 12. ...

FNP Fryslan
04-05-2019

Op wurkbesite by soarchpleats De Wurkmakker

Omdat de fraksje no yn de jildkrapte fan it sosjale domein ek it deistige wurk ris tichterby meimeitsje wol, hat de fraksje mei bestjoerslid Emmie Soepboer in besite brocht oan De Wurkmakker yn Burgum. Riedslid Alex Nijboer koe net. ...

FNP Fryslan
27-04-2019

Algemiene ledegearkomste

De algemiene ledegearkomste is woansdei 24 april holden yn doarpshûs De Kamp, Knilles Wytseswei 15 yn Sumar. ...

FNP Fryslan
22-04-2019

Sport yn Tytsjerksteradiel kin 40 jier foarút

Yn oktober 2017 is sporthal Westermar ôfbrând. Nei't alle restanten fan de brân oprêden wiene moast der in beslút komme oer; hoe no fierder. ...

FNP Fryslan
22-04-2019

Fan de fraksjefoarsitter

Nei de grutte negative resultaten yn de jierrekken 2017 stiet it der no net better foar mei de foarriedige sifers oer 2018. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDTsjin wynturbines op lân

Tsjin wynturbines op lân. De FNP bliuwt tsjin wynturbines op lân, ek as dy mar 15 meter heech binne. Dat hawwe de leden fan de FNP freed yn mearderheid bepaald op de algemiene ledegearkomste yn Wurdum.
2019 FNP Fryslân - Disclaimer